PanzerGlass x TECH2.HU nyereményjáték szabályzat

2023.12.08. – 2023.12.16.

NYEREMÉNYJÁTÉK – ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Barabás László E.V. a TECH2.HU portál tulajdonosa (székhely: 6044 Kecskemét, Úrihegy tanya 296/a; nyilvántartási szám: 32347092; adószám: 66171036-1-23) (továbbiakban: Szervező) nyereménysorsolást szervez (továbbiakban: Nyereményjáték).

A sorsolásban azon szerződők vehetnek részt, akik megfelelnek a Nyereményjáték – és adatkezelési szabályzat 1. és 2. pontjaiban foglaltaknak, közöttük 5 szett, egyenként nagyjából 30.000 Ft értékű, PanzerGlass terméket (továbbiakban: Nyeremény(ek)) sorsolok ki. Egy nyertes csomagja áll egy kijelzővédőből, egy tokból és – ha az adott készülékre van, akkor – kameravédőből.

 • A Nyereményjátékban történő részvétel feltételei

A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele a Szervező által létrehozott Google űrlap megfelelő és valós adatokkal való kitöltése. A kérdőív az alábbi linken tekinthető meg: https://forms.gle/H6cutapCJG1Xy5WG9

A résztvevők adatainak helyességét a Szervező ellenőrzi, és a Nyereményjáték feltételeinek megfelelő résztvevők beazonosításához szükséges adatairól listát készít elő a Nyereményjáték lebonyolításához.

 • Nyereményjátékkal és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

A Nyereményjáték során ugyanazon résztvevő csak egy alkalommal vehet részt.

 • Nyereményjátékban való részvétel:

A Nyereményjátékban a 2023.12.08. 18:00 óra – 2023.12.15. 23:59 óra között az 1. pontban megjelölt kérdőívet kitöltők vesznek részt (továbbiakban: Résztvevő(k)). Ezen időszakot megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban jelentkezők nem vesznek részt a Nyereményjátékban.

 • Sorsolás

A Nyeremények sorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik a fenti időszak elteltét követően, a Szervező székhelyén (6044 Kecskemét, Úrihegy tanya 296/a). 

A nevezett program a Google Űrlapok adatexportálását követően a Google Táblázatokban használt, a Résztvevők sorrendbe rendezése utáni véletlenszám generátor.

A sorsolás időpontja:

2023. december 16. 12:00 óra

 • Nyeremény

A Nyereményjátékban a feltételeket teljesítő Résztvevők között 1 alkalommal, a fentiekben meghatározott Nyeremények kerülnek kisorsolásra 5 fő részére (továbbiakban: Nyertes(ek)).

Nyeremények: 5 db PanzerGlass szett a Nyertes által megnevezett okostelefonra, mely tartalmaz egy kijelzővédőt, egy tokot és egy kameravédőt.

A sorsolást végző Szervező a sorsolást követő 5 napon belül egyezteti a Nyertesekkel, hogy a jogszabályi előírások szerinti határidőn belül hol és milyen módon tudják átvenni a Nyereményt.

 • Tartalék nyertes(ek)

A sorsolást végző Szervező 2-2 db tartaléknyertest sorsol ki, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti Nyertes(ek) helyébe lépni.

A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a Nyertes nem felel meg jelen nyereménysorsolási szabályzat követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy tévesek, és ezért a Nyereményjátékból kikell zárni, vagy a Szervező által megadott, az értesítéstől számított 5 munkanapon belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik a nyereményéért.

 • A Nyeremények készpénzre nem válthatóak át.
 • Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok

A sorsolást végző Szervező a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn belül e- mailben értesíti a Nyerteseket. A kisorsolt Nyereményeket a sorsolást végző Szervező a Nyertessekkel történt előzetes egyeztetést követően adja át. A Nyertesek az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadják el a Nyereményeket.

A sorsolás nyereményeihez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget, és a Nyeremények kiszállításának költségét a Szervező viseli.

A Nyeremények kiküldését a termékeket biztosító partner, a PanzerGlass intézi. A Szervőzőtől megkapott szállítási adatokat csak és kizárólag a csomag feladásáig használja fel. A feladást követő kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Szervező a Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertesek ilyen igényeiket jogszabályi keretek között érvényesíthetik.

A Nyeremények a kisorsolást követő 30 napon belül kerülnek átadásra, amennyiben e határidőn belül Nyertesek valamelyike a Nyereményét nem venné át, úgy a sorsolás szerinti első tartaléknyertes lép a helyébe.

A Nyertesek és a tartaléknyertes kötelesek együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a Nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a Nyeremény(ek) időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

A Szervező a Nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Nyertesekre nézve jogvesztő.

Ha a Nyertesek valamelyike cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereménnyekkel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremények átvételére csak a törvényes képviselőjével és/vagy gyámja/gondnokával együtt jogosult.

 • A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk

A Nyereményjátékról információk az ezzel kapcsolatos, a Szervező által létrehozott YouTube videóban  találhatók, ami az alábbi linken érhető el: https://youtu.be/TwiZVSRPzNo

A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdéseket, megjegyzéseket vagy panaszokat a Nyereményjáték Szervezőjének kell címezni (info@tech2.hu)

 • A személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó  szabályok
 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a Résztvevő tudomásul veszi az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást.
 2. Barabás László E.V. a Nyertesek keresztnevét, vezetéknevének kezdőbetűjét és lakcímét – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével – nyilvánosságra  hozhatja.
 • További adatkezelési szabályok

a.) Az adatkezelő

Az adatkezelő Barabás László E.V. (6044 Kecskemét, Úrihegy tanya 296/a).  Az adatok a Résztvevő előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket, valamint a 10.2. pont szerinti nyilvánosságra hozatal esetét.

b.) Az adatvédelmi tisztviselő

A GDPR 37. cikke szerinti adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: a 6044 Kecskemét, Úrihegy tanya 296/a postai cím vagy a https://tech2.hu/kapcsolat/ internetes oldal.

Az adatvédelmi tisztviselő a GDPR értelmében kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, közreműködik az érintettek jogainak biztosításában, ezért kérjük, hogy kérdéseivel, észrevételeivel forduljon az adatvédelmi felelőshöz bizalommal.

c.) Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatszolgáltatás és a Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes. Az adatkezelés célja: a Nyereményjáték megszervezése és lebonyolítása. Az adatkezelés jogalapja: a játékszabályzatban foglaltak teljesítése.

d.) Az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló személyek ismerhetik meg.

e.) Az adatkezelés/tárolás időtartama

Az érintett által megadott személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama 5 (öt) év.

f.) Tájékoztatás az érintett jogairól az adatkezelés körében

A Résztvevő jogosult kérni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását az alábbi elérhetőségeken:

 • postai úton írásban a következő címre azonosíthatóan küldött levélben:

6044 Kecskemét, Úrihegy tanya 296/a

g.) Az adatfeldolgozók

Név Székhelye Tevékenység
Barabás László E.V. 6044 Kecskemét, Úrihegy tanya 296/a Informatikai szolgáltatás

h.) Barabás László E.V. a GDPR 32. cikkének figyelembevételével az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztonságosan kezelje a személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az adatvesztést.

i.) Jogorvoslati lehetőség

Az érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 1363 Budapest, Pf. 9.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Továbbá kérhet jogorvoslatot az illetékes bíróságtól is.

 • A Nyereményjátékból mindvégig ki vannak zárva:
 1. Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói,
 1. egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 8:1.
 • (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
 • További információ

A Szervező a sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen szabályzat 1-3. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes.

A Nyereményjáték kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a Szervező nem vállal felelősséget.

Barabás László E.V. (TECH2.HU)